Thursday, August 11, 2005


yek mojode ajib


tabet mandane ghatarat baran dar hava tavasote hazrate fatemeh (fatima) dar oropa


derakhti dar hale namaz dar ustorolia


akse sheytan dar hadeyese 11 sep


akse sheytan dar hadeseye 11 sep

Thursday, June 30, 2005


naghashiye jay gahe asliye chakrahaye asliye ensanha


akse haleye noraniye ensanha


akse rooh


akse rooh


akse haleye ensanha


akse energy darmani


akse cheshme sevome ensanha


aks


aks


aks rooh


aks


aks


akse rooh


akse fereshteh


aks


aks


akse rooh


aks


aks


aks


akse rooh


akse fereshteh


akse mahale chakrahaye asliye badan


akse rooh


akse rooh


akse rooh


akse jen


akse az haleye noraniye ensan


akse rooh


akse fereshteh


aks


akse rooh


akse rooh


akse fereshteh


akse rooh


hazrate masih


akse jen


akse jen


akse freshteh


pari darya ee

akse rooh va jen va fereshtegan va haleye noraniye ensanha